יום ש' 15/12/2018 | 4:19
 
 
 
 
 > לימודים אקדמיים - מענקים

הענקת מענקי לימודים
ישנם שני סוג׳ מענקי לימודים:
1. מענק שעות - תוספת של 4-1 שעות הוראה לשכר החודשי עבור לימודים. לדוגמה, אם הוכרו למורה 2 שעות מענק, והוא עובד בפועל 10 שעות שבועיות, יקבל שכר עבור 12 שעות שבועיות בשנת הלימודים שהמענק אושר עבורה. מענק שעות שנתי מלא שווה ל-4 שעות. מספר שעות המענק שיאושרו לעובד ההוראה נקבע בכל שנה על ידי אגף א, לפיתוח מקצועי, לאחר שקלול כלל הבקשות שהוגשו למענק שעות ובהתאם לתקציב העומד לרשות האגף. עובדי הוראה ברפורמת "אופק חדש" אינם זכאים למענק שעות, ויכולים לקבל השתתפות בהחזר שכר לימוד בלבד.
2. השתתפות בהחזר שכר לימוד - החזר תשלום לחלק משכר הלימוד שעובד ההוראה שילם בעצמו למוסד הלימודים. החזר שכר הלימוד משולם במשכורת כנגד הצגת קבלות. גובה המענק המלא נקבע בכל שנה על ידי אגף אי לפיתוח מקצוע׳, לאחר שקלול כלל הבקשות שהוגשו להחזר שכר לימוד ובהתאם לתקציב העומד לרשות האגף. גובה שכר הלימוד המבוקש לכל רמת תואר/תעודה נקבע על ידי האגף ואינו עולה על שכר הלימוד הבסיסי כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה בכל שנת לימודים. שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל אגרת חינוך, דמי הרשמה, תשלומים לשירותים שונים (כמו צילום) מסעם מוסד הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים. כמו כן, מהחזר שכר הלימוד מנוכה מס כחוק. בשנים תשע"ו ותשע"ז שיעור שכר הלימוד המקסימלי שאושר עמד על 90% משכר הלימוד הבסיסי.
עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל שנות עבודתו בהוראה 3 מענקים מלאים ב-3 שנים נפרדות. באפשרותו לפרוס את המענקים על פני יותר מ-3 שנים. במהלך שנת לימודים אחת באפשרותו לקבל מענק שעות או השתתפות בשכר לימוד. הלומדים לתארים אקדמיים שני ושלישי רשאים לבקש יחידת מענק רביעית, והאגף יחליט אם לאשרו בהתאם לתקציב העומד לרשותו. עובדי הוראה בחצי שנת שבתון יכולים לקבל חצי מהמענק שהיה מאושר להם לולא היו בחצי שבתון.
מ׳ זכאי למענק לימודים?
מענקי שעות והשתתפות בשכר לימוד ניתנים לעובדי הוראה שמלמדים בפועל (אינם בשנת שבתון מלא או בתליית) ומועסקים על ידי משרד החינוך או על ידי בעלות ועומדים בקריטריונים הבאים:
1. בעלי 4 שנות ותק בהוראה באותה בעלות ברציפות.
2. היקף המשרה הכולל (סיכום אחוז המשרות בכל מוסדות החינוך שבהם הוא מועסק) עבור החזר שכ״ל הוא חצי משרה לפחות; ועבור מענק שעות שליש משרה לפחות (ללא מענק השעות). היקף שעות משרה הכולל את שעות המענק לא יעלה על 140% משרה.
3. בעלי דרגה: הדרגה נקבעת על יד אגף כוח אדם בהוראה במחוז המספל בעובד ההוראה.
4. עבודה של 4 ש״ש לפחות במוסד שדרכו מוגשת הבקשה.
5. לזכות עובד ההוראה עומדת יתרה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר.
6. קיימים קשרי התחשבנות עם מוסד העבודה, והמוסד והבעלות זכאים למענק.
7. מוסד הלימודים ומסלול הלימודים מזכים במענק (להרחבה ראו בהמשך).
8. המענק מבוקש עבור דרגת תואר או תעודה שאין לעובד ההוראה (למשל, לא יאושר מענק לתואר שני אם כבר יש לעובד ההוראה תואר שני).
9. אחוז שכר הלימוד שעובד ההוראה נדרש לשלם משכר הלימוד המלא הוא 15% לפחות לכלל רמות הלימודים, למעט לימודים לתואר שלישי, שבהם נדרש תשלום של 10% לפחות. עבור מענק שעות עובד ההוראה נדרש ללמוד 6 ש״ש לפחות.
10. הגשת מלוא המסמכים המתאימים לסוג המענק המבוקש במועד המתאים.
11. הבקשה אושרה על ידי מנהל מוסד העבודה/מפקח על גן הילדים ועל ידי הבעלות המשלמת
את שכר עובד ההוראה.
מסלולי לימוד מאושרים למענקי לימודי□
ככלל, מאושרים רק לימודים לתארים אקדמיים או לתעודת הוראה במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לתעודת הוראה ולתארים אקוויוולנט״ם במוסדות לימוד להכשרת עובדי הוראה המוכרים על ידי אגף אי פיתוח מקצועי של עובדי הוראה במשרד החינוך לצורך מענקים אלו.
פירוט המסלולים:
1. לימודים במסלולים להסמכה למורה בכיר (לא כולל לימודים לדרגת שכר) במכללה או בסמינר, לקבלת תעודת מורה בכיר.
2. לימודים לתעודת הוראה ראשונה במוסד להשכלה גבוהה.
3. לימודים לתואר אקדמי ראשון - 8£€1/\/8 ומקביליהם - בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר אקדמי ראשון.
4. לימודים לתואר אקדמי שני - ומקביליהם - בחינוך הטכנולוגי, למי שאין בידם תואר
שני (כולל לימוד׳ השלמה ולימודים לתזה המתקיימים במסלולי הלימוד האקדמיים כדי להתקבל לתואר שני או שלישי).
5. לימודים לתואר אקדמי שלישי - דוקטורט - ובכלל זה כתיבת דוקטורט, למי שאין בידם תואר שלישי (לקבלת מענק שעות נדרשים לימודים פרונטליים).
6. לימודים לתארים אקדמיים שני (4£ז) ושלישי (דוקטורט) לעובדי הוראה שניצלו בעבר את מרב מענקי ההשתלמות, בתנאי שנותר תקציב בתקנת המענקים.
7. לימודים המוכרים לדרגה אקוויוולנטית ל-84 דרגה 1  במכללות ובסמינרים במגזר החרדי שבפיקוח האגף להתפתחות מקצועית של עובדי ההוראה, שאושרו פרטנית על ידי האגף.
לתשומת לבכם, עובדי הוראה בעלי דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר ראשון, שני או שלישי יכולים לבקש שעות מענק או השתתפות בהחזר שכר לימוד בגין לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לפירוט לעיל, מבלי שהדבר "חשב להם בלימודים ל"כפל תוארים.

מתוך אתר משרד החינוך - פורטל עובדי הוראה

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008