יום ב' 25/06/2018 | 13:02
 
 
 
 
 >  מיהו המורה הנושר? וכיצד המערכת החינוכית מתמודדת עם התופעה ?

מאת: ד"ר רינת ארביב- אלישיב וד"ר ורדה צימרמן

נשירה בקרב מורים ממערכת החינוך היא תופעה חברתית אשר מתרחבת בעשורים
האחרונים במדינות שונות בעולם המערבי (2001, Ingersoll .(מורים רבים, בעיקר בתחילת דרכם,
נוטים לעזוב לצמיתות את ההוראה, ביניהם שיעור לא מבוטל של מורים מוכשרים. לתופעה זו
השפעות שליליות על ההתנהלות של מערכת החינוך ( & Kain, Hanushek; 2007, Changying
 .( Johnson, Berg & Donaldson, 2005) חינוכי הזדמנויות שוויון השגת ועל) Rivkin, 2004
בישראל שיעורי הנשירה מהוראה מפורסמים באופן חלקי ולא שיטתי. נתונים אלו מתייחסים
ליציאה זמנית מהמערכת ולעזיבה קבועה, והם מפורסמים במספר מצומצם ביותר מהשנתונים
הסטטיסטיים לישראל מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בשנתונים אלו מוצגים נתונים אודות
שיעורי העזיבה של כוחות ההוראה את המערכת החינוכית עבור השנים 1991 ,1993 ,1996- ו 2001
(למ"ס, 2003 ,2004 , 2005 ,2006 .(מעבר כך לא מפורסמים נתונים ביחס לנשירה ממקצוע ההוראה.
הנתונים הקיימים מצביעים שיעורי עזיבה גבוהים במגזר היהודי ביחס למגזר הערבי. שיעורי
העזיבה הזמנית במגזר היהודי ירדו בין השנים 1991 עד 2001 .- ב %1.3)- מ %9 בממוצע בשנת 1991
 -ל %9.5 בממוצע בשנת 2001 ,(שיעורי הנשירה הקבועה עלו ב - %4.1) - מ %5.8 בממוצע בשנת 1991
 -ל %9.9 בממוצע בשנת 2001 .(מגמות דומות קיימות גם במגזר הערבי, בו שיעורי העזיבה הזמנית
ירדו מ - %8.3 בממוצע בשנת 1991- ל %4.2 בממוצע בשנת 2001 ,(ושיעורי העזיבה הקבועה עלו מ -
%2.5 בממוצע בשנת 1991- ל %6.8 בממוצע בשנת 2001) ראו אתר למ"ס).
העדר נתונים זמינים בנושא הנשירה מהוראה בעשור האחרון מגביל את ההבנה של ההשלכות
החברתיות והחינוכיות של התופעה כמו גם את הדיון בהשלכות של תהליכים מערכתיים שהתרחשו
במערכת החינוך החל משנת 2000 במטרה לסייע לקליטת מורים חדשים ובמידה רבה גם למנוע את
נשירתם מהמקצוע, כגון: החלת תכנית הסטאז' ותכנית אופ"ק חדש.
המחקר הנוכחי מבקש לפרוס תמונה עדכנית של תופעת הנשירה בקרב מורים בישראל בשלבי
החינוך השונים תוך התייחסות הכוללת את הפרספקטיבה של המורה (רמת הפרט) ואת
הפרספקטיבה של המערכת החינוכית (רמה מערכתית). מחקרים קודמים התמקדו בעיקר בהיבט
הראשון, ברמת המורה. יחד עם זאת, השדה החינוכי פועל בשני מישורים משיקים זה לזה, המקדמים
7
באופן בלתי נפרד את התהליך החינוכי: צוות ההוראה והמנגנון המערכתי. צוות ההוראה אמון על
קידום וטיפוח תהליכי הלמידה והקניית בסיס ערכי-חינוכי בקרב דור העתיד בתוך בתי הספר וגני
הילדים, בעוד המנגנון המערכתי מתווה מדיניות חינוכית וארגונית, מקצה משאבים ועורך בקרה על
התהליך החינוכי. יתרה מכך, המנגנון המערכתי הוא המעסיק של צוות ההוראה, כך שהוא אחראי על
תנאי ההעסקה שלהם ועל פיתוחם המקצועי. דיון בנשירה ממקצוע ההוראה, אם כן, מותנה
בדינמיקה המכוונת את פעילותם של שני הצדדים, כך שהשילוב של השניים ישקף את התופעה בממד
הוליסטי , המבטא את ההדדיות כמו גם את הסתירה האימננטית במערכת יחסי הגומלין ביניהם .
מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את תופעת הנשירה מהוראה מתוך הפרספקטיבה של
צוות ההוראה ושל המערכת החינוכית. בהקשר זה המחקר מבקש ללמוד על המניעים לעזיבת
המקצוע (מאפיינים סוציו-דמוגרפים, תעסוקתיים ומוטיבציוניים של המורה) והקשר שלהם למאפייני
המוסדות החינוכיים (בתי ספר וגני ילדים) מתוך נקודת מבטו של המורה, וכן לעמוד על המדיניות
החינוכית ביחס לסוגיה הנבדקת כפי שהיא משתקפת במדיניות המוצהרת של משרד החינוך (חוזרי
מנכ"ל) וכפי שהיא מתבצעת בפועל מתוך נקודת מבטם של קובעי המדיניות, המפקחים במחוזות
ומנהלי בתי הספר.

מתוך מאמר באתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008