יום ג' 14/07/2020 | 16:58
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > אלכוהול וסמים בקרב בני נוער – איך מזהים וכיצד מתמודדים

לאחרונה עלתה תופעת צריכת האלכוהול בקרב ילדים ובני נוער לראש סדר-היום הציבורי, עקב התגברות מקרי האלימות בקרב צעירים, שדווח כי רבים מהם אירעו בהשפעת אלכוהול. אלכוהול הוא חומר חוקי,ועם זאת הוא גם סם שעלול לגרום להתמכרות. אלכוהול נכלל בקבוצת החומרים הפסיכו-אקטיביים, כלומר יש לו השפעה ניכרת על מערכת העצבים הגורמת לשינוי בתודעה, לפגיעה ביכולת המוטורית ולשינויים בהתנהגות. אדם הנתון להשפעת אלכוהול נמצא במצב של כושר שיפוט לקוי ואובדן שליטה, ולעתים התנהגותו מסוכנת לעצמו ולאחרים. קטינים המרבים לשתות חשופים לסכנת התמכרות עתידית לאלכוהול ולסמים.

ההשלכות של צריכת אלכוהול בקרב בני נוער בישראל

 • מעורבות בתאונות דרכים בהשפעת אלכוהול
 • בריונות של קטינים כלפי קטינים אחרים בבית הספר, במקומות בילוי וברחוב
 • הידרדרות לשימוש בסמים - בספרות המחקר בתחום השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים נתפסים התנסות ושימוש בחומרים  פסיכו-אקטיביים חוקיים (כגון אלכוהול וטבק) כשלב מקדים לשימוש בחומרים שאינם חוקיים
 • אלימות - שתיית אלכוהול פוגעת בכושר השיפוט ובמקרים קיצוניים מביאה לאלימות קשה – מתקיפה מינית עד רצח או ניסיון רצח
 • אובדנות – נמצא קשר בין שתיית אלכוהול לאובדנות של קטינים

הקשר בין שתיית אלכוהול לאלימות

הספרות המקצועית מצביעה על כך ששיעורי האלימות גבוהים במיוחד בתקופת ההתבגרות, בהשוואה לתקופות גיל אחרות, וגיל ההתבגרות נחשב בספרות המקצועית לגיל התחלת העישון והשימוש לרעה בסמים ובאלכוהול.

אף שלא נמצאה עד היום תיאוריה מדעית מובהקת המוכיחה את קיומו של קשר בין שתיית אלכוהול לבין אלימות, מחקרים רבים מצביעים על כך שקשר ביניהם אכן קיים. כאמור, אלכוהול נכלל בחומרים הפסיכו-אקטיביים, שמשותפת להם השפעה ניכרת על מערכת העצבים. שתיית אלכוהול משבשת את פעילות המערכת הזאת, וגורמת בין השאר להתנהגות אימפולסיבית ולהפרעות בכושר השיפוט. בהסתמך על העובדה שאלכוהול הוא חומר מדכא עכבות ומעצורים, במקומות ששתיית אלכוהול בהם מרובה יש גם ריבוי של מעשי אלימות. עם זאת נמצא כי לא כל מי ששותים אלכוהול מועדים להתנהגות אלימה.

להתנהגות אלימה בעקבות צריכת אלכוהול מופרזת יש הסבר ביולוגי: שתיית אלכוהול קשורה לירידה

של רמת הסרוטונין בגוף. סרוטונין הוא חומר כימי הנמצא במוח ומווסת את התנהגות האדם. (serotonin) ירידה ברמת הסרוטונין עלולה לגרום להתנהגות אלימה.

הגבלות על צריכת אלכוהול בקרב קטינים

כאמור, צריכת אלכוהול על-ידי קטינים אינה עבירה על החוק. אך מדינות רבות קבעו בחקיקה הגבלות שונות שנועדו לצמצם את התוצאות השליליות של שתיית אלכוהול.

ההגבלות הרווחות הן העלאת מחירי האלכוהול והמס עליו, קביעת גיל מינימום לצריכת אלכוהול (שנע בין גיל 16 בדנמרק לגיל 21 בארה"ב)והגבלת הזמינות של משקאות אלכוהוליים (הגבלות על מקום המכירה, על שעות המכירה וכדומה). כך, למשל, שבדיה, נורבגיה ופינלנד  מתירות מכירת אלכוהול רק בחנויות מורשות לממכר אלכוהול, שכולן בבעלות המדינה. מחקרים מראים כי במדינות שבהן נקבעו בחקיקה הגבלות כאלה צומצמו במידה ניכרת צריכת האלכוהול והתופעות הנלוות לה.

התמודדות הרשויות עם צריכת אלכוהול ועם תופעות אלימות בקרב בני נוער

בישראל הטיפול בצריכת אלכוהול בכלל, ובקרב בני נוער בפרט, מסור בידי כמה גורמים ממשלתיים: הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול שבמשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, משרד הרווחה, המשטרה, המשרד לקליטת העלייה ומשרד הבריאות. להלן פירוט חלקי של צעדים שהרשויות נוקטות להתמודדות עם התופעה, בהתמקדות בתוכניות שמשרד החינוך מפעיל בשיתוף עם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול.

בשנת 1988 הוקמה הרשות הלאומית למלחמה בסמים מכוח חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ה 1988. ב-5 ביוני 2005 התקבלה החלטת הממשלה להוסיף לאחריות הרשות גם את המלחמה באלכוהול, ובעקבות כך התוכנית למאבק באלכוהול משולבת בתוכניות למאבק בסמים. תפיסת הרשות היא כי צריכת אלכוהול מתחת לגיל 18 היא שתייה מזיקה.

משרד החינוך וטיפולו בנושא אלכוהול בקרב בני נוער

יותר ויותר מחקרים שנערכים בשנים האחרונות מעידים על ההשפעה של אקלים בית הספר על הלמידה ועל תפקידו של בית הספר במניעת התנהגויות סיכון. התמודדות משרד החינוך עם תופעת השימוש באלכוהול היא במישור החינוכי, הטיפולי והמשמעתי.

לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך חל איסור מוחלט על הבאת משקאות אלכוהוליים לבית הספר ועל שתיית משקאות אלכוהוליים במסגרת בית הספר, ובחוזר המנכ"ל קיימות הוראות והנחיות למנהלי בתי הספר ולצוותים החינוכיים המתמודדים עם התופעה. התוכניות החינוכיות פרוסות על פני כל שנות הלימודים.

תוכניות המניעה בנושא אלכוהול מיושמות במסגרת התוכנית "כישורי חיים" בכל מהלך הלימודים במערכת החינוך, ומשולבות בהן עבודה בכיתה ופעולות עם ההורים והקהילה. לצד תוכנית "כישורי חיים" והגברת המודעות מתגבר הצורך באיתור מוקדם ובהתערבות במקרים של תלמידים בסיכון. בשנת הלימודים 2008/9 גיבש משרד החינוך מסמך אסטרטגיה משותף עם הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול. מסמך זה אושר על- ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר ומשמש בסיס לפעילות משותפת של שני הגופים.

מטרות התוכנית לפי המסמך:

1. חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ובין מערכת  החינוך, במטרה לקדם את רווחתם הנפשית של ילדים ושל בני נוער ולמנוע שימוש בסמים ובאלכוהול.

2. קביעת מתווה מחייב להטמעה במערכת החינוך הפורמלית והבלתי- פורמלית. בתוכנית מוצע מענה לתלמידים בבתי הספר ולבני נוער במסגרות החינוך הבלתי-פורמליות, ובכללם בני נוער בסיכון ובני נוער מנותקים המטופלים במסגרות לקידום נוער בקהילה.

סעיפי התוכנית:

 • הגדרת המתווה המחייב את מערכת החינוך בנושא ההתמודדות עם בעיית הסמים והאלכוהול, ובו תוכניות מחייבות על-פי גיל.
 • פירוט תוכנית הלימודים החינוכית והחברתית במסגרת תוכנית "כישורי חיים", לפי שכבות הגיל.
 • קידום תוכניות מניעה והתערבות חינוכית טיפולית המיועדות לנוער בסיכון בבתי הספר ובמסגרות לקידום נוער בקהילה.
 • פיתוח פעולות התומכות בתוכנית החינוכית באמצעות הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.
 • פיתוח תוכניות רגישות תרבות לתלמידים בבתי הספר ולנוער בסיכון
 • הכשרת מורים ועובדים חינוכיים-טיפוליים לקידום נוער במכללות ובאוניברסיטאות.
 • קידום המחקר בתחום.

התוכנית היא חלק בלתי נפרד מתוכנית "כישורי חיים", המבוססת על הגישה של קידום הבריאות. במסגרת התוכנית "כישורי חיים" עוסקים בצורה ממוקדת במניעת השימוש באלכוהול בכיתה ה' ובכיתה ח'. לנוכח הגידול בצריכת אלכוהול בקרב קטינים הוחלט במשרד החינוך להגביר את ההסברה בכל הכיתות, ולהתחיל בכך כבר בגילים הצעירים.

היחידה למניעת עישון, אלכוהול וסמים של השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י)

היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק עוסקת בפיתוח תוכניות התערבות בנושאי סמים, אלכוהול, חומרים נדיפים וטבק כחלק מתוכנית כישורי חיים. כמו כן, התוכניות משולבות בתוכניות שפ"י לקידום רווחתו הנפשית של התלמיד ולטיפוח האקלים הבית ספרי. תוכניות ההתערבות מכוונות להקניית כלים להתמודדות עם התנהגויות סיכון, תוך שימת דגש על יצירת סביבה בטוחה ותומכת בין באי בית הספר.

מתוך הכרה בחשיבות הנושא, משרד החינוך מפעיל תוכניות המותאמות לשלבים התפתחותיים של התלמידים ומקנות כישורי חיים, וכן אחראי לתוכניות התערבות במצבים שבהם מעורבים תלמידים בשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים. בתי הספר מפעילים את התוכנית באחריות המנהל, בהנחיית מובילים בית ספריים (מב"סים), היועצים החינוכיים, ובשיתוף הפסיכולוגים החינוכיים, המחנכים, ההורים והמורים.

משנת תשס"ח מופעלות התוכניות כחלק בלתי נפרד מתוכנית לימודי כישורי חיים, המופעלת מכיתות א'- ט' כלימודי חובה בכל מערכת החינוך.

ליצירת קשר עם היחידה ניתן לפנות בטלפון 02-5603233 או בפקס: 02-5603256

אחראי בית ספרי למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול

החל מינואר 2004 החליט משרד החינוך, התרבות והספורט לתקצב בכל מוסדות החינוך העל-יסודיים אחראי/ממונה על מניעת השימוש לרעה בסמים, בטבק ובאלכוהול. המשרד רואה חשיבות רבה בהפעלת מערכי התערבות בנושא בצורה רחבה ומעמיקה, המערבת גורמים רבים בתוך בית הספר בשיתוף עם גורמים בקהילה. האחראי הבית ספרי ירכז את כל הגורמים, הפעולות, התוכניות וההנחיות בנושא וידאג ליישמם בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות הבית-ספרית.

תפקידי האחראי

 • שילוב הנושא בכל שכבות הגיל במסגרת תוכנית העבודה הבית-ספרית וסיוע בכל הפעולות של בית הספר והפעולות המחוזיות והארציות, כגון "עמיתים", "שבוע המאבק בסמים" וכדומה.
 • ארגון השתלמויות לכלל הצוותים החינוכיים ואחריות להשתתפותם של מנחי התוכנית בהשתלמויות בית ספריות, מחוזיות או יישוביות על פי הנדרש. תיאום הכניסה של גורמים חיצוניים לבית הספר כחלק מתכנית המניעה המופעלת בו
 • ייזום פעולות להבאת המדיניות של משרד החינוך לידיעתם של כלל באי המוסד החינוכי.
 • קידום המעורבות, האחריות והיזמות של תלמידים בשלבי התכנון והביצוע של התוכניות והמעקב אחריהן.
 • ייזום וארגון פעולות עם הורים ועם גורמים בקהילה.
 • פיתוח מדור בנושא בספריית בית הספר.
 • השתתפות קבועה במפגשים עם המפקח המחוזי לנושא סמים ועם המדריכים בנושא
 • דיווח תקופתי על הפעולות הבית-ספריות למנהל בית הספר ולמפקח המחוזי בנושא הסמים או למדריך והערכה ומשוב של התכניות ועל הפעולות הבית ספריות.

טיפול משרד הרווחה בבעיית האלכוהול בקרב בני נוער

למשרד הרווחה שירות ייעודי לטיפול בהתמכרויות. שירותי הרווחה כמעט אינם מטפלים בבני נוער המכורים לאלכוהול, שכן ההתמכרות לאלכוהול היא אטית, ועל פי רוב אלכוהוליסטים "מצליחים" להסתיר את בעיית השתייה עד גיל מאוחר יותר. עם זאת, בני נוער המפריזים בשתיית אלכוהול מגיעים לטיפול בנסיבות הגורמות להפנייתם אל שירות המבחן לנוער, כגון אירועי אלימות או הסתבכות אחרת עם החוק.

בשירות לטיפול בהתמכרויות אין הפרדה בין צרכני אלכוהול לצרכני סמים. בדרך כלל צרכני סמים המגיעים לשירות שותים גם אלכוהול, ולעתים קרובות שתיית אלכוהול מלווה או מחליפה שימוש בסמים. לדברי הגב' רקפת בן-גיא, סגנית מנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות, בשנים האחרונות יש גידול בצריכת אלכוהול בכלל האוכלוסייה, ומכורים רבים יותר מגיעים לשירות לגמילה מהתמכרויות.

בשנת 2008 פעלו בשירות 60 יחידות לטיפול בנוער, וטופלו בהן 1,500 בני נוער. 80% מהם שתו אלכוהול וגם צרכו סמים. לשירות יש גם חמישה מרכזי יום בכל הארץ. כל היחידות לטיפול בנוער, פרט ל-11 מסגרות פנימייתיות (קהילות טיפוליות והוסטל), נועדו לטיפול יום (אמבולטוריות). הטיפול בהן נעשה באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ובמסגרות פרטיות שבפיקוח משרד הרווחה.

טיפול משטרת ישראל בבעיית האלכוהול בקרב בני נוער

כחלק ממאבקה של המשטרה בצריכת אלכוהול ובאלימות הנובעת ממנה, היא מקיימת בסופי השבוע מבצעים במרכזי הבילוי ובפיצוציות הסמוכות אליהם. במבצעים אלה מתוגברת הנוכחות המשטרתית הגלויה והסמויה בפעילות של בלשים ופקחי נוער בלבוש אזרחי, בתצפיות על מוכרי משקאות ועל השותים לשוכרה, באיתור כלי נשק קרים וכן בפעילות של אגף התנועה נגד נהגים שתויים. על- פי המשטרה, הפגנת הנוכחות באזורי הבילוי מפחיתה את רמת האלימות.

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008