יום ש' 15/12/2018 | 4:08
 
 
 
 
 > השפעת השימוש בטלפון סלולארי על בטיחות הנהיגה

מחקרים רבים בוצעו במטרה לאפיין את ההשפעה של השימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה על היבטים
שונים של בטיחות הנהיגה. המחקרים נערכו בשיטות שונות: באמצעות סימולטור נהיגה, תצפיות ונהיגה
טבעית. הממצאים מעלים השפעות שונות של שימוש בטלפון סלולארי על ביצועי הנהג. בין השאר נמצאו
יותר סטיות מהנתיב, אי שמירת מרחק, קושי בשמירת מהירות נסיעה מותאמת לתנאי הכביש, קושי בהתאמת
אופן הנהיגה לתנאי כביש מסוכנים )למשל כשהכביש חלק(, זמן תגובה ארוך יותר לאירועים בלתי צפויים,
זמן תגובה ארוך יותר לתמרורים ובעקבותיו עליה בהסתברות להחמצתם, נטייה לבצע בלימה אגרסיבית
באופייה וכתוצאה מכך קיצור מרחק העצירה וירידה משמעותית במודעות ובהבנת המצב בכביש.

מן הצד השני קיימים גם מחקרים המצביעים על כך שנהגים נוקטים בהתנהגויות מפצות בעת השימוש
בטלפון הסלולארי, כמו הורדת מהירות הנסיעה, בייחוד כאשר הם מדברים בטלפון המוחזק ביד )Pachiaudi
2006, Bolling & Törnros; 1994, Chapon .)& חשוב להדגיש שהממצאים ביחס להתנהגות מפצה אינם
חד משמעיים. כך למשל, אלוויק )2011, Elvik )ביצע ניתוח מטא-אנליזה של מחקרי סימולטור ולא מצא
עדות להתנהגויות נהיגה מפצות. אמנם חלה ירידה מסוימת במהירות, אך ממצא זה לא היה מובהק מבחינה
סטטיסטית. לדעת החוקר, תוצאות אלו נובעות מכך שמדובר במחקרי סימולטור, בעוד שבנהיגה טבעית
נהגים נוקטים במרווחי בטיחות גדולים יותר. אולם, טענה זו לא אוששה בשני מחקרים עדכניים ביותר שבוצעו
בשיטה של נהיגה טבעית )2013., al et Fitch; 2013., al et Christoph .)כריסטוף ושות' )et Christoph
2013., al )מצאו ירידה במהירות במהלך 20 השניות שלפני תחילת הפעלת מכשיר הטלפון )מעין התכוננות
הנהג להפעלתו(, אך מנגד, חמש שניות לאחר ההפעלה ניכרה עלייה במהירות כדי לחזור למהירות של טרום
הפעלת המכשיר. אצל פיץ' ושות' )2013., al et Fitch )מהירות הנסיעה ירדה משמעותית רק בעת גלישה
באינטרנט שנעשתה במקביל לביצוע שיחה בטלפון עם דיבורית המותקנת ברכב, אך החוקרים מדגישים
כי רק מדגם קטן של נהגים ביצעו פעולה זו ולכן קשה להסיק מסקנה נחרצת על סמך ממצא זה. בנוסף,
שונות המהירות, מדד שמודד עד כמה המהירות אינה עקבית אלא משתנה, נמצאה כגדולה יותר כאשר
נהגים היו עסוקים בסיום שיחת טלפון באמצעות כל אחד מסוגי הממשקים שנבדקו. ממצא זה משמעותי
מאוד שכן מחקרים אחרונים, לגבי הקשר בין מהירות לתאונות, מצביעים על כך ששונות המהירות משפיעה
על הסתברות לתאונה אף יותר מן המהירות עצמה )2013, Quddus

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008