יום ג' 20/08/2019 | 5:50
 
 
 
 
 > התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות לנבחנים בעלי ליקויי למידה

לקות למידה היא הלקות הנפוצה ביותר במערכת החינוך בארץ, כבארצות רבות אחרות, מספר התלמידים המוכרים כתלמידים בעלי ליקויי למידה בכל גיל נמצא בעלייה, ומרביתם לומדים במערכות חינוך רגילות.
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לקשייהם של תלמידים בעלי ליקויי למידה, ומערכת החינוך נדרשת לתת מענה הולם לצורכיהם הייחודיים. התפתחות המחקר והרחבת הידע בנושא משפיעה על מגמות החקיקה בתחום זה- מדיניות הטיפול בתלמידים ודרכי ההתמודדות עם התופעה. על אף חילוקי הדעות בנוגע להגדרת הליקויים,  אבחונם ודרכי ההתערבות החינוכית - קיימת הסכמה כללית לגבי ההכרה כי הליקויים פוגעים בסיכויי התלמידים ללמוד כחבריהם, וכי חובת המדינה והחברה ליצור את התנאים לשוויון הזדמנויות בלמידה ובדרכי ההיבחנות .
הגוף המוסמך לאשר את ההתאמות ולהמליץ עליהן הוא המועצה הפדגוגית. בקביעת ההתאמות מסתמכת המועצה על:

 • הקשר שבין אופי הלקות ומקורה לבין הכשרים הקוגניטיביים הנדרשים לביצוע מטלות המבחן.
 • המידה שבה ההתאמות המוצעות מסייעות לעקוף את הקושי הנובע מהלקות ומאפשרות לנבחן לעמוד במטלות המבחן.
 • המידה שבה רמת הבחינה נשמרת באופן שההתאמה אינה פוגעת במהות הנבדקת והמבחן אכן בודק את מה שהוא התכוון למדוד.

מחקרים מדגישים את החשיבות של סיוע והתערבות לתלמידים, ללא קשר לרמתם הכלכלית ולמאפייניהם התרבותיים, כדי למנוע פער לימודי, תסכול ופגיעה בדימוי העצמי, וכך להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בהם, וזאת בלי לפגוע ברמתן של הבחינות.

מיהם תלמידים המוגדרים כלקויי למידה? (הגדרה לצורך אבחנה):

"אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות יום-יום אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה."
 

לפיכך תלמידים בעלי ליקויי למידה יוגדרו ככאלה כאשר יתקיימו שני התנאים האלה:

 1. קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו.
 2. קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני משכל אובייקטיביים.

בשנת 2003 יצא חוזר מנכ"ל המסדיר את נושא הזכויות להתאמות בדרכי ההבחנות של תלמידים עם לקויי למידה בחינוך הרגיל החוזר מופץ בכל בתי הספר בארץ ומחייב את כל הגורמים לפעול לפיו.

מהן התאמות בדרכי ההיבחנות?

ההתאמות בבחינות הבגרות הן שינויים בתנאי ההיבחנות, כמו הסרת מאפיינים שאינם רלוונטיים להערכת הידע של התלמידים אך הם מכשול בביטוי הידע כתוצאה מלקות למידה כלשהי. כך, הן מאפשרות  לתלמידים עם ליקויי הלמידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו
על בסיס שוויון הזדמנויות.

סוגי התאמות לפי השינויים בתנאי ההיבחנות:

 • שינויים באופן הצגת הבחינה לתלמיד: הבחינה מוגשת באופן שתאפשר לתלמיד להבין את מטלות הבחינה (מה נדרש ממנו) על אף מגבלות הלקות, כגון: הקראת שאלות, מתן קלטת או מתן שאלון בחינה עם דפוס מוגדל.  
 • שינויים באופן מתן התשובות על ידי התלמיד: השינויים מאפשרים לתלמיד לענות על הבחינה בדרך שלקות הלמידה לא תפגע בהערכת ידיעותיו, כגון התעלמות משגיאות כתיב או שכתוב כתב ידו הלא קריא.  
 • שינויים בהקצאת הזמן: תלמיד שקצב הביצוע שלו איטי מקבל תוספת זמן.  
 • שינויים במהות הבחינה: מצמצמים לתלמיד את החומר לבחינה או בוחנים אותו בעל-פה.

עקרונות היסוד על פיהם נקבעות ההתאמות:

 • אין לפטור תלמידים לקויי למידה מחובת לימודים במהלך שנת הלימודים. תלמידים לקויי למידה נדרשים ללמידה זהה בהיקף וברמה לה נדרשים כלל התלמידים. התאמות בבחינות לא ניתנות על קשיים בלמידה השוטפת אלא על קשיים באופן הבעת הידע הנרכש. ורק כדי להבטיח שהלקות אינה מכשול להבעת הידע בזמן הבחינה. מכאן גם, שאין לפטור תלמידים בעלי לקויות למידה מחובת ההיבחנות.
 • התאמות ניתנות לתלמידים שקשייהם בתפקוד הלימודי הם על רקע של ליקויי למידה בלבד, ולא על רקע גורמים סביבתיים אחרים. (חרדת בחינות, היעדר מוטיבציה וכו')
 • ההתאמות אינן באות לתת יתרון לתלמיד עם לקות למידה על פני תלמיד שאינו מקבל התאמות.
 • ההתאמות בבחינות הבגרות נתפסות כשלב נוסף ברצף ההתערבויות החינוכיות הניתנות לתלמידים במסגרת בית הספר, ולכן חשוב שההתאמות יינתנו בבחינות קודמות לבחינת הבגרות על מנת לבחון את מידת יעילותה של ההתאמה המומלצת, וכדי לאפשר תרגול והערכה.
 • חשוב לציין, שבמקרים רבים לשימוש תכוף בהתאמות בבחינות מתלווים גם חסרונות: תלמיד המשתמש בהם מחמיץ את ההזדמנות לפתח דרכי פיצוי עצמאיות ולהעמיק את יכולותיו הקוגניטיביות-אינטלקטואליות- רגשיות משום שאלה מתפתחים רק תוך כדי תרגול והתנסות.

חלוקה לרמות:

התאמות לתלמידים עם ליקויי למידה ניתנות בהתאם לסוג וחומרת הלקות ובהתאם למהות הבחינה, והן מחולקות לשלוש רמות. על סמך אבחון דידקטי ניתן להמליץ על התאמות מרמה 1 ו-2 ועל סמך אבחון משולב (דידקטי+פסיכולוגי) ניתן להמליץ על התאמות מרמה 1, 2 ו-3. מפרט התאמות לפי רמות מתואר להלן:

(במקצועות ההבעה העברית -לשון, הבנה והבעה- לא תותרנה ההתאמות הבאות. במקצועות אלה תידרש התייחסות מיוחדת שתפורט בהמשך)

התאמות מרמה 1: התאמות אשר אינן פוגעות במהות הבחינה

 • הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25% מזמן הבחינה: ניתנת לנבחנים המפגינים  איטיות בקריאה ובכתיבה, קשיים בהתארגנות, הפרעת קשב וריכוז.
 • התעלמות משגיאות כתיב: ניתנת לנבחנים המרבים בשגיאות כתיב.

* החל משנת הלימודים תשע"ג, 2013 להתאמה זו בבחינת שפה זרה (אנגלית) ברמה של 5 יחידות

לימוד – יידרש דיון בוועדת התאמות מחוזית, זאת מאחר ואיות הנו מרכיב מהותי בבחינת שפה.

 • שעתוק בחינה- לתלמידים שכתב היד שלהם לא קריא: הנבחן יכתוב את הבחינה ויקריא אותה במלואה לבוחן נייטרלי, שיכתוב את דברי הנבחן במחברת נפרדת ללא שינוי ותיקון. שתי המחברות נשלחות לבדיקה יחד.
 • הגדלת שאלון הבחינה-  לבעלי בעיות קריאה על רקע עיבוד חזותי לקוי, ולבעלי ליקויים בקשב חזותי. (הגדלת שאלון הבחינה היא באחריות בית הספר).
 • דף נוסחאות מורחב ו/או ארגון שונה של דף הנוסחאות הרגיל והמורחב: ניתן לבעלי קושי בדלייה מהזיכרון ובעלי קושי בשימור זיכרון.

 התאמות מרמה 2: התאמות המתייחסות לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתכניה

 • הכתבת מבחן: הנבחן מכתיב את התשובות לבוחן ניטרלי דובר השפה העברית/ערבית או משגיח שיודע קרוא וכתוב ברמה סבירה. ההכתבה ניתנת כהתאמה לבעלי פער משמעותי בין יכולת ההבעה בעל פה ליכולת ההבעה בכתב, או לבעלי כתב יד בלתי קריא.

לנבחנים באנגלית רמת 5 יח"ל- הנבחן מקליט את תשובותיו, וההקלטה נשלחת לבדיקה.
במתמטיקה- אין התאמת "הכתבה": הניסיון שהצטבר במשך השנים מצביע על כך שהתאמה זו אינה יעילה במקצוע מתמטיקה, שכן הכישורים הנחוצים לתלמיד למטרת ביצוע מטלת ההכתבה זהים מבחינת העומס הקוגנטיבי לכישורים הנחוצים לו בביצוע מטלות מתמטיות.

עם זאת, במקרים יוצאי דופן בהן התאמה זו הכרחית לתלמיד - יש לפנות לוועדת חריגים בצירוף המסמכים הנדרשים, כולל אבחון ומבחנים של התלמיד במתמטיקה.

 • הקראת שאלון הבחינה: כאשר הנבחן קורא באופן איטי במיוחד או באופן משובש יקרא לו את שאלון הבחינה קורא נייטרלי מבלי להוסיף הסבר לכתוב.
  באנגלית- תושמע הבחינה באמצעות הקלטה.
 • שימוש במילון אלקטרוני: כאשר יש לנבחן באנגלית קושי בשימוש במילון בגלל ליקויים של שליפת מידע, ארגון ושימור בזיכרון.

התאמות מרמה 3: מתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה

התאמות ברמה זו ניתנות במקרים מיוחדים בלבד, שבהם התאמות ברמה 1 ו-2 אינן יעילות דיין, והן ניתנות באישור של ועדת ההתאמות המחוזית. (על סמך המלצת המועצה הפדגוגית לאבחון משולב).
ההתאמות ברמה 3 משתנות ממקצוע למקצוע, וכוללות:

א. שאלון מותאם: השאלון המותאם נגזר משאלון הבחינה הרגיל וניתן לנבחן בעל ליקויים ספציפיים המונעים ממנו לענות על חלקים מהבחינה כמפורט להלן:

 • במקצועות רבי מלל (היסטוריה ספרות וכו') יהיו שינויים בהיקף החומר שנדרש התלמיד ללמוד לטובת שאלון מצומצם. בלשון יותקן מבחן מותאם לבעלי קשיים בשפה.
 • קשיים בתפיסה חזותית יפטרו את התלמיד מהחלק של הנדסה בבחינה במתמטיקה, ובקשיים חמורים במיוחד בתחום ההבנה הכמותית וחישובים- תלמידים שאובחנו כדיסקלקולים- ניתן יהיה להמיר את המבחן במתמטיקה לבחינה במקצוע מדעי אחר- ביולוגיה כימיה או פיזיקה ברמה של 3 יחידות לימוד. (באחריות בית הספר ליידע את הנבחן על המגבלות בקבלה להשכלה גבוהה עקב כך).
  * המרת מקצוע הבחינה מחייבת הערכות מיוחדת הן מצד התלמיד והן מצד בית הספר. לעיתים התלמיד מצטרף ללימודים בכיתה אחרת ולעיתים, כשהמקצוע לא נלמד בבית ספר הוא נדרש לתוכנית לימודים אישית או לחיפוש פתרונות חלופיים. מסיבה זו רצוי לא לדחות את הבקשה להתאמה זו לכיתה י"ב אלא להפנותה לדיון בוועדת ההתאמה המחוזית מוקדם ככל האפשר (החל מכיתה י'). 

בקשות להתאמות "הקראה" ו"הכתבה" במבחנים מותאמים יתקבלו רק במקרים חריגים ביותר, לעיתים רחוקות מאוד, על רקע של לקות קריאה חמורה במיוחד. בקשות מיוחדות אלה יידונו בוועדת ההתאמות המחוזית והן ייבחנו בקפידה רבה. יש להדגיש כי לצורך בקשה נוספת זו של הקראה או הכתבה במבחן מותאם, חוות הדעת חייבות לכלול ממצאים מוצקים, הנתמכים בדוגמאות לליקויים.

ב. בפער של שני ציונים לפחות בין ההבעה בכתב להבעה בעל פה לטובת הבעה בעל פה ובקשיים חמורים שאינם מאפשרים לנבחן לעבוד באופן עצמאי או להכתיב לבוחן ניטרלי יתבצע מבחן בעל פה של השאלון כולו- ללא הקלות בשאלות הבחינה עצמה.

אישור ההתאמות ברמה 3 דורש הנמקה ברורה על הקשר בין הלקות לבין החלק בבחינה שהוא קשה במיוחד לתלמיד, ובהסתמך על האבחון הדידקטי.
במידה ויש בידי התלמיד אבחון פסיכולוגי שיש בו התייחסות לקשיים בתפקודו הלימודי והנמקה מקצועית לבקשת התאמה ברמה זו אפשר לאשר הסתמכות על אבחון זה.

הקראת תשובות לקלטת – על הנבחן להצטייד במכשיר mp3 מקליט, ו- disk on key – אחד לכל שאלון בחינה. עבור כל שאלון בנפרד. חל איסור על השימוש ברשמקול מנהלים.
הקראת השאלון באנגלית - על הנבחן להצטייד בנגן תקליטורים הכולל סוללות ואוזניות.

התאמות במקצוע: "הבעה עברית"

במסגרת המקצוע "הבעה עברית" (לשון, הבנה והבעה) נלמדים ונבדקים כישורי השפה בתחום האורייני (קריאה וכתיבה) וידע לשוני. תפקוד התלמידים בתחומים אלה הוא ממהות המקצוע ולא אמצעי לבדיקת ידע. על כן לא ניתן לפטור את התלמידים מהבחינה הרגילה באמצעות ההתאמות "הקראה" ו"הכתבה", אלא במקרים חריגים ביותר. לפיכך יש לעשות כל מאמץ במשך שנות ההוראה בביה"ס כדי להקנות לתלמידים אסטרטגיות "עקיפה ופיצוי" במטרה לאפשר להם להגיע לתפקיד אורייני מניח את הדעת.

בשאלונים רגילים הוועדה הבית ספרית מוסמכת לאשר את ההתאמות: התעלמות משגיאות כתיב, הגדלת שאלון הבחינה, תוספת זמן ושעתוק. (התאמות ברמה 1) התאמות אלה אמורות לתת מענה למרבית התלמידים המתקשים במקצוע זה בשל ליקוייהם.
אישורן של התאמות אלה הנו בסמכות הוועדה הבית ספרית ולגביהן אין צורך באישור ועדת ההתאמות המחוזית.

עבור תלמידים שהתאמות אלה אינן יעילות דיין אפשר לבקש מבחן מותאם במקצוע עברית (בסמכות ועדת ההתאמות המחוזית): בקשה לאישור מבחן מותאם בלשון יש להגיש לוועדת ההתאמות המחוזית בלויי המסמכים הנדרשים לאחר דיון קפדני במסגרת הוועדה הבית ספרית. הדיון בוועדה הבית ספרית יתבסס על:

 • אבחון
 • דיווח המורה ללשון ולהבעה
 • דוגמה לבחינה וקטע בכתב ידו של התלמיד.

תלמידים הלומדים במגמות בפיקוח המנהל למדע וטכנולוגיה:

מקצועות אלה כוללים, בנוסף לתחום העיוני, יישומים טכנולוגיים-מקצועיים המאפשרים קבלת

סיווגים מקצועיים. לפיכך, לא ניתן לקבל התאמות הפוגעות במהותם של תחומי הידע והיישומים הנדרשים לצורך תעודת הסמכה.

בשל השונות הרבה בין המקצועות במגמות הלימוד הטכנולוגיים ובשל הדרישות של הגופים

המופקדים על ההסמכה ולימודי המשך לקראת תואר הנדסאי (כיתות י"ג, י"ד), יש לשים לב כי

בחלק מהמקצועות לא תאושרנה כלל בקשות להתאמות בבחינות. ( גם לא ברמות 1 ו-2).

גם אם תלמיד קיבל אישור להתאמות במקצוע מסוים, החלתם על המקצעות הטכנולוגיים

מותנית באישור מפמ"ר (מפקח מרכז) המגמה/ המקצוע.

ההתאמות הייחודיות למקצוע יפורסמו באתר המגמה/ המקצוע ובאתר המנהל למו"ט/תחום טכנולוגיה.

נבחני משנה - בוגרים

בוגרי בית הספר אשר אובחנו וקיבלו התאמות במהלך לימודיהם ימשיכו לקבל את ההתאמות בדרכי ההיבחנות כפי שקיבלו בזמן היותם תלמידים בבית הספר התיכון עד הגיעם לגיל 25.

לצורך מימוש זכות זו על נבחני המשנה לפנות באמצעות בית הספר התיכון שלמדו בו אל אגף הבחינות ולציין את מקצועות הבחינה שאליהם ייגשו במועד הנקוב ואת ההתאמות שאושרו להם בעבר. אגף הבחינות יאשר את אופני ההיבחנות וישלח אישור לבית הספר.

תלמידים המעוניינים לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות לאחר סיום לימודיהם בבית הספר ואשר לא אובחנו במהלך לימודיהם כתלמידים בעלי ליקויי למידה, או בוגרים המבקשים לקבל התאמות אחרות, יפנו לוועדות החריגים באגף הבחינות. הבקשה תוגש בכתב, באמצעות בית הספר שלמדו בו, בצירוף אבחון עדכני על פי דרישות הוועדה ובכפיפות למועדים ולפרסומים של אגף הבחינות. האבחון והאישור על התאמת דרכי ההיבחנות יהיו תקפים עד שהנבחן יגיע לגיל 25.

נבחנים חיצוניים - אקסטרניים

נבחנים אשר אובחנו וקיבלו התאמות במהלך לימודיהם במערכת האינטרנית ועברו למערכת הבחינות החיצונית-האקסטרנית ימשיכו לקבל את אותן ההתאמות גם בבחינות האקסטרניות.
לשם קבלת ההתאמות על הנבחן לפנות לבית הספר שבו למד כדי לקבל אישור מתאים. האישור יוצג לשלוחה המטפלת בנבחנים אקסטרניים הסמוכה למקום מגוריו בעת פתיחת תיק הנבחן, ויהיה תקף עד שהתלמיד יגיע לגיל 25. (כתובות השלוחות המטפלות בנבחנים אקסטרניים מובאות בעמוד על בחינות אקסטרניות)

נבחנים שלא אובחנו בעבר יגישו בקשות באמצעות השלוחות האקסטרניות אל ועדת החריגים באגף הבחינות, בצירוף אבחון עדכני על פי דרישות הוועדה ובכפיפות למועדים ולפרסומים של אגף הבחינות. האישור על התאמת דרכי ההיבחנות יהיה תקף למשך 5 שנים או עד שהנבחן יגיע לגיל 25.

חשוב לדעת וליידע את התלמיד להיות ער לזכויותיו בהתאמות. במידה ואלה לא מיושמות ניתן גם ביום הבחינה לפנות למשרד החינוך, לועדת חריגים באגף הבחינות.

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008