יום ו' 30/10/2020 | 1:38
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > הזכות לשם טוב וחופש הביטוי

מאת: עו"ד  פלי הלפרן

הקדמה: הזכות לשם טוב היא זכות בסיסית המוכרת בחוק, ומהווה נגזרת של הזכות לכבוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כפי שיודע עורך דין לשון הרע. במקרה של פגיעה בהזכות לשם טוב, ניתן לתבוע את מפיץ דבר לשון הרע על פי חוק לשון הרע, באמצעות עורך דין לשון הרע. מהי הפגיעה בהזכות לשם טוב? על פני מה היא מתפרשת? חוק לשון הרע מגדיר מהו לשון הרע, אך בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו, וזאת משום שהגדרת לשון הרע לפי חוק לשון הרע עשויה להיות חמקמקה.

כיצד מוגדר לשון הרע על פי חוק לשון הרע?

תוכן הפגיעה בזכות לשם טוב- עורך דין לשון הרע יודע, כי על פי חוק לשון הרע, הזכות לשם טוב נפגעת כאשר מתפרסם מידע אודות פלוני, שעלול להשפילו או להופכו למטרה לשנאה, לפגוע בעיסוקו ועוד, ושהשפלה זו תיחשב להשפלה על ידי "האדם הסביר".

יודגש כי אין דרישה להוכיח כי אכן נגרם נזק כתוצאה מפרסום דבר לשון הרע, אלא כי נפגעה הזכות לשם טוב על פי חוק לשון הרע.

כלפי מי נאמרים הדברים? דבר לשון הרע שנאמר כנגד אדם, צריך שיאמר לאדם זולת האדם שעליו נאמרים הדברים.
כלומר, אם אדם טען דברים קשים בפני חברו עליו או על התנהגותו, אין הדבר מהווה פגיעה ב
הזכות לשם טוב על פי חוק לשון הרע.

כיצד נעשית הפגיעה בהזכות לשם טוב? על פי חוק לשון הרע, עורך דין לשון הרע יודע כי פגיעה בהזכות לשם טוב יכולה להיעשות בדרכים שונות- על ידי תמונה, על ידי איור, על ידי תנועות, על ידי מילים כמובן ועל ידי פעולות כגון הטלת עיקול על נכס של אדם שפרע את חובו תוך השפלתו ברבים.

מהי המדיניות המשפטית העומדת מאחורי הענקת פיצוי בגין לשון הרע?

איזון בין הזכות לשם טוב ובין חופש הביטוי- יש לזכור כי אמירת דברי בלע על אדם אחר, אמנם מהווים הוצאת לשון הרע, אך מאידך הם מימוש של חופש הביטוי, המעוגן בפסיקה ענפה של בתי המשפט בישראל, כפי שיטען עורך דין לשון הרע.

שאלת האיזון בין הזכות לשם טוב על פי חוק לשון הרע לבין חופש הביטוי להביע דברים, לעיתים קשים, אודות אדם אחר, הוא איזון שנערך בכל מקרה שמוגשת תביעת לשון הרע על פי חוק לשון הרע על ידי עורך דין לשון הרע.

לשם עריכת איזון זה, בתי המשפט בוחנים, בכל מקרה לגופו, את המידע שמציג עורך דין לשון הרע לגבי התיק- היקף הפגיעה באדם שכנגדו נאמרו דברי בלע, היקף הפרסום שניתן לדבר לשון הרע, השפעתה הכלכלית והחברתית של אמירת דבר לשון הרע ועוד.

יתכן ובתי המשפט יפסקו כי במקרה מסוים, יגבר חופש הביטוי על פני הזכות לשם טוב. בתי המשפט יבחנו, בין היתר, את תום ליבו של מי שפרסם דבר לשון הרע, וכן יבחנו בתי המשפט אם אותו אדם מביע חרטה על דבריו.

מהו חופש הביטוי? חופש הביטוי הוא ערך חוקתי ממעלה ראשונה במדינה דמוקרטית. שמירה על חופש הביטוי הינה הכרחית על מנת ליצור מערכת של בקרה חברתית על השלטון, והתנהלות תקינה של החברה כולה, כאשר נשמר החופש של האזרח להוציא לאור את דעותיו ורעיונותיו, ובכך להביאו למימוש עצמי.

חופש הביטוי הוא ביטוי לאוטונומיה של האזרח במדינה דמוקרטית, ועל כן חשיבותו הרבה.

עם זאת, חופש הביטוי אינו חזות הכל, ולצד חופש הביטוי, מוכרת זכות, חשובה במידה שווה, לשמירה על שמו הטוב של אדם.
התמודדות עם איזון בין שני ערכים אלה נעשה בבתי המשפט, תוך ניסיון להגיע לשורש האמת העומד מאחורי דבר לשון הרע שפורסם כנגד אדם.

לסיכום, הזכות לשם טוב היא זכות המוכרת בחוק לשון הרע ובפסיקה ענפה. עם זאת, גם חופש הביטוי הינו זכות המוכרת כחלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ובתי המשפט מאזנים במשפטים סובבים סביב לשון הרע בין זכויות אלה. לשון הרע מתקיים כאשר נאמרים דברים משפילים ופוגעניים כנגד אדם, ונשמעים או נקראים על ידי אדם שלישי.

מתוך אתר מאמרים

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008