יום ב' 18/11/2019 | 13:30
 
 
 
 
 > שיתוף פעולה בין משפחה, קהילה ובית הספר

המחברת עומדת בראש "המרכז לחקר המשפחות, הקהילות, בתי הספר והילדים הלומדים בהם" שהוקם בעקבות חקיקה מיוחדת. הפרויקט נועד לאפשר שיתוף פעולה, גיוס כספים והקמת בתי ספר קהילתיים.

קיימות סיבות רבות לפיתוח קשרים טובים בין בית ספר, משפחה וקהילה:

1. הצורך לרענן את תוכניות הלימודים ולשפר את אקלים בית הספר.

2. הרצון לספק למשפחות שירותים ותמיכה, לסייע בפיתוח כישורי ההורים.

3. טיפוח המנהיגות בנושאים הקשורים לבית הספר.

4. עידוד קשרים בין המשפחות.

5. עזרה ליחידים להגביר את מחויבותם לבית הספר.

עם זאת, הסיבה העיקרית לטפח תקשורת טובה יותר בין בית הספר לבין המשפחות והקהילה היא לעזור לתלמידים לשפר את הישגיהם וכך להגביר את סיכוייהם להצליח בחיים.

בארה"ב קיים "המרכז לחקר המשפחות, הקהילות, בתי הספר והילדים הלומדים בהם". תוכניותיו מבוססות על תיאוריה המשלבת שלושה תחומי ההשפעה: משפחה, קהילה, בית ספר. על פי תיאוריה זו, הילדים גדלים ולומדים בתוך שלושת תחומי ההשפעה האלה, השזורים זה בזה ומשפיעים על הילד על ידי העברת מסרים בתחום ההתנהגות והלימודים.

קיימות התייחסויות שונות אל שלושת תחומי ההשפעה: יש בתי ספר המדגישים את האינטראקציה בין שלושת התחומים ויש בתי ספר המתייחסים אליהם כאל גורמים נפרדים, לפי ההשקפה שרווחה בעבר.

גישה זאת באה לידי ביטוי בשיחות בין מורים המטילים את אחריות החינוך על הבית ובדברי הורים המשוכנעים ש"בית הספר חייב לחנך את בנם". התבטאויות כאלה הן דוגמה של התייחסות אל שלושת התחומים כאל תחומים נפרדים.

אבל אפשר לשמוע גם אמירות אחרות, המבטאות את החיוניות של החפיפה בין שלושת תחומי ההשפעה. יש מורים הטוענים, שאין באפשרות לעבוד ללא תמיכת המשפחה והקהילה, ויש הורים המעורבים בחיי בית הספר ומוכנים לתרום בכל לב.

יש מקרים המראים שנודעת חשיבות רבה לזרימת מידע על בית הספר מן התלמידים להוריהם, והוא חיוני להצלחת השותפות בין שלושת הגורמים. כמו כן, קיימים מחקרים התומכים בשילוב בין התחומים. מחקרים אלה הוכיחו שהילדים מושפעים בו זמנית מגורמים רבים, ולא כפי שסברו קודם שהתפתחות הילדים נתונה להשפעת שלושת הגורמים על פי סדר קבוע: קודם המשפחה, אחר כך בית הספר ולבסוף הקהילה.

תוכנית המחקר של "המרכז לחקר המשפחות, הקהילות, בתי הספר והילדים הלומדים בהם" מבוססת על ששת סוגי המעורבות:

1. משפחה:
יש לדאוג לכך שיגיע מידע אל כל המשפחות ולא רק אל אלו המשתתפות בסדנאות בבית הספר.
בסדנאות אלה תינתן אפשרות למשפחות ליידע את המחנכים בנושאים כמו הרקע התרבותי של הילדים, כישוריהם וצורכיהם. צפוי שפעילות מסוג זה תגביר את המודעות של התלמידים לערכי המשפחה ובית הספר, תביא לשיפור בהתנהגותם ותסייע בפיתוח כישורים אישיים.
לדוגמה: קיומם של דיונים משותפים לצורך בחירת נושאים לסדנאות והיערכו לקראת ארגונם.

 2. תקשורת בי בתי הספר למשפחות:

פתיחת ערוצי תקשורת בין בית הספר למשפחות תסייע להורים להבין טוב יותר את עמדות בית הספר בנושאים שונים. המגע הרצוף של בית הספר עם ההורים הבאים מרקע שונה ומרמת חיים שונה יגביר את ההבנה בין המורה לתלמידיו.
לדוגמה: תכנון הדיווחים הבית ספרים וניסוחם באופן שיובן על ידי המשפחות.

התנדבות:
גיוס המתנדבים, המוכנים לתמוך במטרות בית הספר ולפעול לקידומן בכל זמן ובכל מקום, יכלול כמות מיריבת של משפחות בקהילה. בית הספר יקבל ברצון את נכונותם להקדיש לו מזמנם ומכישוריהם ויציע להם מסגרת גמישה לפעילותם ההתנדבותית.
לדוגמא: שיתוף בהכנת נוהלי גיוס מתנדבים, פירוט הכישורים הדרושים, הכנתם של המתנדבים לעבודה ודרכים להערכתם.

4. ללמוד בבית:

הסיוע של ההורים בהכנת שיעורי הבית ישפר את הקשר בינם להין בית הספר, יגדיל את הערכתם לעבודת המורה ויגביר את המוטיבציה של התלמידים לעבודה בבית.
לדוגמא: סייעו למשפחות בהבנת הדרישות הלימודיות של בית הספר.

5. קבלת החלטות:

יש לראות בקבלת החלטות תהליך של תיעול השקפות שונות לכיוון של השגת מטרות משותפות ולא אמצעי למאבק בין דעות מנוגדות.
לדוגמא: ההורים העומדים בראש הוועדים השונים, המייצגים קבוצות אתניות וסוציו-אקונומיות שונות בקהילה, ישתפו פעולה בתהליך קבלת החלטות ויביעו את דיעותיהם כשווים בין שווים. הדבר יגביר את תחושת השייכות של כל השותפים.

6. שיתוף פעולה עם הקהילה:

שיתוף פעולה זה יתרום להעשרת תוכניות הלימודים הפורמליות והבלתי פורמליות, ויסייע לתלמידים בתכנון הקריירה העתידית.
לדוגמא: הקשר בין בית הספר והקהילה יגרום לניצול טוב יותר של המשאבים הקיימים, לשיפור איכות הלימוד ולחיזוק הקשרים הבינאישיים ויסייע למשפחות הנזקקות.
ממחקרים שונים עולה שלמעורבות הורים יש לעיתים השפעה על כישורי התלמידים, עמדותיהם, התנהגותם בכיתה, יחסם למשפחה ועוד. חשוב לשלב בין סוגי המעורבות השונים, שכן לא כולן מובילות במישרין לתוצאות המקוות.

ביישום סוגי מעורבות אלה ישנם הביטים חיוביים ושליליים. לדוגמא, קשר טלפוני בין מורים לתלמידים ולהורים נוצר בעיקר כאשר מתעוררת בעיה ברמת ההישגים של התלמיד או בהתנהגותו, ומשום כך מתלווים לקשר זה רגשות שליליים. אבל כאשר קיימת תוכנית בית ספרית, הכוללת קשר טלפוני קבוע של הודעות שונות למשפחות, של הזמנות לאירועים וכו', מנוטרלים הרגשות השליליים.

בדיקות ניבוי הצלחת תלמידים התבססו בעבר על נתונים אישיים כגון: מין, גזע, הכנסה ומאפיינים סוציו-אקונומיים אחרים. כיום נבדקים הפרטים על משפחתם של התלמידים, מקומם בארגונים ובתוך הקהילות.

על רקע שינוי זה מוצעת תוכנית כוללת של שילוב ושיתוף בין בית הספר, המשפחות והקהילה, המבוססת על התיאוריה המשלבת את שלושת תחומי ההשפעה הללו. תוכנית כזו תבוצע בתמיכת המדינה, מנהיגי המחוז ומנהלי בית הספר, יחד עם צוות פעולה למען שיתוף בין בית הספר, המשפחה והקהילה. התוכנית מציעה חמישה צעדים שכל בית ספר יכול לאמץ אותם, כדי לפתח קשרים אמיצים יותר בין בית הספר, המשפחה והקהילה.

ואלה הם:
1. הקמת צוות פעולה למען שיתוף בין בית הספר, המשפחה והקהילה. הצוות יכלול מורים, הורים, אנשי מינהלה ואחרים, ולכל אחד מהם תחום אחריות משלו. הם יאמדו את רמת השיתופיות, יארגנו מפגשים ויפעלו כדי לשפר את ששת סוגי המעורבות.

2. השגת משאבים ותמיכה אחרת לצוות הפעולה. תקציב צנוע יספיק לתמוך בפעילות הצוות על מנת לתכנן, לבצע ולבדוק רמת שיתופיות בכל ששת סוגי המעורבות.

3. זיהוי של ששת סוגי המעורבות בכל בית ספר. באמצעות שאלונים, ראיונות, ציונים, שיחות ועוד, צוות הפעולה יאסוף נתונים על ניסיון בתי ספר בהפעלת ששת סוגי המעורבות וכך יתאפשר שיפור בתפקוד המערכת.

4. הכנת תוכנית פעולה כללית לשלוש שנים ותוכנית מפורטת לשנה. בהכנת התוכניות ישתתפו ועד בית הספר, התלמידים, המורים וההורים. התוכניות כוללות פעילויות הקשורות במטרות בית הספר וקריטריונים להערכתן.

5. המשך התכנון והעבודה לקראת שיפור ברמת השיתופיות. אם בכל שנה הצוות יצליח להוסיף או לשפר פעילות אחרת, בכל אחד מששת סוגי המעורבות, הרי בתום תקופת שלוש השנים יהיו בידיו 18 שיפורים וזה בהחלט הישג ראוי לשמו.

מקור:
JOYCE L. EPSTIEN, “ADVANCES IN FAMILY, COMMUNTIY, AND SCHOOL PARTNERSHIPS".
COMMUNITY EDUCATION JOURNAL,
 VOL. 23, NO. 3, SPRING 1996, PP. 10-15


חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008