יום ש' 24/10/2020 | 5:43
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > היום הבינלאומי לזכויות הילד וציונו במערכת החינוך

בשנת 1954 המליצה העצרת הכללית של, האומות המאוחדות למדינות החברות בה, לציין מידי שנה את יום הילד הבינלאומי. ה- 20 בנובמבר נבחר כיום שבו מציינים את היום הבין לאומי לזכויות הילד. זהו היום שבו אישרה העצרת הכללית של האומות המאוחדות את האמנה לזכויות הילד בשנת 1989. ביום זה מגויסת התקשורת להגברת המודעות  לרווחתם ולבריאותם של ילדים, בכל רחבי העולם ולעידוד האחווה וההבנה בין ילדים.

האמנה לזכויות הילד

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה, שנכתבה על ידי מומחים רב תחומיים במשך 10 שנים, הינה המסמך המרכזי, החשוב והמקיף ביותר המגדיר את  מכלול החובות שיש למדינות כלפי הילדים החיים בהן. האמנה  עוסקת בזכויותיהם הבסיסיות של ילדים בתחומי חייהם השונים: הגנה על עצם חייהם, על ביטחונם הפיזי והנפשי ועל בריאותם וכן על תנאי קיום בסיסיים כמו מזון וקורת גג, הבטחת זכותם לרכוש השכלה וחינוך, שמירה על זכויות האזרח שלהם ועוד. האמנה קובעת כי יש להבטיח זכויות אלה  בסביבות החיים השונות של הילדים: במשפחה, בבית הספר, בקהילה ובחברה. נקודת המוצא של האמנה היא ראיית הילד כאדם צעיר אך אוטונומי ככל האפשר, הנושא בזכויות ובחובות.

האמנה נכנסה לתוקף במדינת ישראל לאחר אשרורה ב-2 בנובמבר 1991. מאז המדינה מחויבת לקיום הוראות האמנה, לשמירה על זכויות הילדים המפורטות בה ולהתאמת חוקי המדינה להוראותיה.

בשנת 2000, חוקקה הכנסת את חוק זכויות התלמיד. החוק נותן תוקף רשמי לזכויות התלמיד, מול החובות המוטלות עליו. חוק זה הוא ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם. בכנסת יש גם ועדה מיוחדת לקידום מעמד הילד והיא דנה בנושאים הקשורים לזכויות וחובות הילד ועוסקת בחקיקה הנוגעת בענין זה.​

ציון יום זכויות הילד במערכת החינוך ופעילויות בנושא זכויות הילדים

חשוב לציין את יום זכויות הילד ולנצלו לפעילות לימודית וחינוכית מותאמת לגיל במהלך כל השבוע. מומלץ לשלב את לימוד הנושא גם בתכני הלימוד במקצועות השונים. יש להסביר לילדים את זכויותיהם ובד בבד להדגיש את אחריותם, את גבולות הזכויות ואת האיזון הנדרש בחברה בעת התנגשות בין זכויות שונות, תוך דיון בקשר ביניהן. חשוב להדגיש את אחריותם של הילדים  כלפי האחרים ולטפח בקרבם מודעות לחשיבותה של עזרה לזולת ושמירה על זכויותיו כפי שהן מנוסחות באמנה לזכויות הילד.

 ליקטנו עבורכם מגוון תכנים, שניתן להעביר בכיתות, ביום הבין לאומי לזכויות הילד:

לימוד ודיון באמנה לזכויות הילד​

בתי הספר מתבקשים ללמד את האמנה לזכויות הילד, להדגיש את העקרונות המנחים שלה ולדון עם התלמידים בדרכים ליישום הזכויות הכלולות בה. העיסוק באמנה עשוי לשמש תשתית ערכית לבניית הסכמות במסגרות החיים השונות: במשפחה, בבית הספר, בתנועת הנוער וביתר המסגרות שבהן הילדים פועלים. הסכמות אלו מאפשרות לכל השותפים להכיר את זכויותיהם במסגרת גבולות ברורים, כמו גם את החובות ותחומי האחריות האישית והקבוצתית שלהם.

חוברת הצעות לפעילויות לימוד וחקר לכיתות ז'-ט': "אחריות אזרחית - בשבילי הזכויות"

בחוברת "אחריות אזרחית - בשביל הזכויות", מצויים סיפורים מחיי תלמידים, המציגים התמודדויות עם קשת רחבה של דילמות אזרחיות וחברתיות. הסיפורים עוסקים במתח שבין היות האדם  מנהיג לבין היותו מונהג, בין משפיע  לבין נגרר. הדיון  בנושא זה מהווה אמצעי להעמקת המודעות לזכויות הילדים ובני הנוער, מעצים אותם ומסייע להם להשמיע את קולם בסביבות חייהם השונות, תוך מתן כבוד לזולתם.

קול הילד בתרבות היהודית לדורותיה

היחידה לזכויות התלמיד במינהל הפדגוגי, בשיתוף עם המטה לתרבות ישראל במזכירות הפדגוגית, הפיקו סדרת עיתונים הנקראת מלמדים זכות - העוסק בזכות לכבוד הילד/ה במקורות היהודיים-ציוניים.

אנו מציעים שבתי הספר, יקדישו זמן ללימוד אמנת זכויות הילד מנקודת ראותה של התרבות היהודית-ציונית ויבחנו כיצד זכויות אלה מתבטאות באורח החיים בבית ובבית הספר, תוך דיון בדילמות המוצגות בעיתון ובמדריך למורה. בצד הזכויות יש להדגיש את הערבות ההדדית, את השמירה על גבולות ברורים ואת חובת האחריות כלפי הזולת הנגזרת מזכויותיהם של אחרים.

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008