יום ב' 18/11/2019 | 13:15
 
 
 
 
 > העיסוק בנושאים פוליטיים בהקשר של מטרות החינוך

הדיון הציבורי בנושא חופש הביטוי הפוליטי במערכת החינוך כרוך בכמה מושגים מרכזיים שנעשה בהם
שימוש תכוף, ובהם: "חינוך לערכים", "חינוך אידיאולוגי" ו"חינוך פוליטי". למושגים אלו עשויות להיות
הגדרות שונות, ובהתאם להגדרות גם דעות שונות בדבר חשיבותם, ובשל כך ראוי לעמוד תחילה על
משמעותם:
חינוך לערכים הוא נושא שנוי במחלוקת; מחד גיסא רבים טוענים כי מערכת החינוך אינה יכולה
להסתפק בהקניית ידע ובהנפקת תעודות וציונים, וכי עליה להקנות לתלמידיה מטען ערכי עשיר. מאידך
גיסא, בחברה שאינה אחידה בהרכבה התרבותי עלול להתעורר קושי רב בהסכמה על הערכים
הספציפיים שיש להקנות לתלמידים. נוסף על כך, יש החוששים שחינוך לערכים יביא בפועל
לאינדוקטרינציה פוליטית, דתית או אידיאולוגית. לנוכח קשיים אלה יש המציעים כי החינוך לערכים
יתבטא בעיקר בחינוך למעורבות ערכית, להיזקקות לערכים ולהתדיינות עליהם.
חינוך פוליטי: לפי צבי לם, חינוך פוליטי מוגדר "פעילות המתבצעת בבית הספר באמצעות התכנים של -
תוכניות הלימודים המקובלות, או באמצעות תכנים אקטואליים של הפוליטיקה הלאומית והבין-לאומית, שמטרתה פיתוח כישוריו האינטלקטואליים ורגישותו המוסרית של התלמיד לצורך הפעלתם
במצבים המזמינים נקיטת עמדות בעניינים פוליטיים".

חינוך אידיאולוגי: לם מגדיר חינוך אידיאולוגי: "שימוש בתוכני החיים הפוליטיים האקטואליים
ובתכנים של תוכניות הלימודים לגיוס תמיכתו של התלמיד בעמדה פוליטית שמעדיפים מחנכיו או
המוסד שבו הוא מתחנך ...; עיקרו במאמץ לשכנע את התלמיד בדבר יתרונה של עמדה פוליטית
שמעדיפים מחנכיו, שאינם נמנעים בדרך כלל מלהזדקק לדעת קהל וללחץ קבוצתי להפעלת סמכותם
ולשימוש בסטריאוטיפים הרווחים בסביבה, בשעה שהם מנסים להביא את חניכיהם לקבל את העמדות
הפוליטיות הרצויות להם". 
לדברי לם, ההבחנה בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי מתמצה בכך ש"החינוך הפוליטי מנסה להשליט
את שכלו ואת רגישותו המוסרית של היחיד על התנהגותו בתחום הפוליטי", בעוד ש"החינוך
האידיאולוגי מבקש להשליט את האידיאולוגיה שהמחנכים מעדיפים על שכלו של האדם, על תחושת
המוסר שלו ובעיקר על התנהגותו הפוליטית".   פירר ציינה בעניין זה כי "חינוך פוליטי אינו זהה לחינוך
מפלגתי אינדוקטרינרי, ואיננו עומד בניגוד לחינוך לערכים, אלא בא להשלימו". 
מובן כי בהגדרת מטרות החינוך בחברה ובמערכת חינוך מסוימת בהקשר של אחת הגישות שהוצגו
לעיל יש השפעה רבה על עיצובם של גבולות חופש הביטוי במערכת זו.  
 
מתוך אתר הכנסת

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008