יום ד' 20/02/2019 | 7:24
 
 
 
 
 > אהבת חינם מהי

מאת: הרב שלמה אבינר

אהבת חינם – מהי?
ידועה אימרתו של מרן הרב קוק: "ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חנם, נשוב להבנות והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם" (אורות הקודש ג שכד). מהי אהבת חינם? וכי יש דבר שהוא חינם, בלי סיבה הגיונית, חומק מכל הנמקה?
אלא ודאי שאהבת חינם אינה גחמה בעלמא, היא הדבר היותר רציני ויציב: אהבה שאינה תלויה בדבר. "כל אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם" (אבות ה טז). אהבת חינם אינה תלויה בדברים חיצוניים, אינה מותנית בהתנהגויות הנראות לעין, אלא היא עצמית, "אוטונומית". אנו אוהבים אחד את השני, מפני שאנו עם אחד, משפחה אחת.
"לא תקם ולא תטר את בני עמך" (ויקרא יט יח). הא כיצד? למה מסתבר שאדם ימחל על שלו? רבותינו משלו משל: אדם היה חותך בשר, החליקה ידו והסכין פצעה את ידו השניה, האם תחזור היד הפצועה ותיקום ביד שפגעה בה (ירושלמי נדרים ט ד)?! "כן הדבר הזה, כיוון שכל ישראל גוף אחד הן, דין הוא שלא ינקם מחברו, שהוא כנוקם מגופו" (קרבן העדה שם).
השונא את חברו, אינו אלא שונא את עצמו. הוא שונא את היחד הלאומי שכולנו שייכים אליו. חז"ל ביטאו זאת באומרם: "כל ישראל ערבים זה לזה". כשם שכשרונות האדם וכוחותיו מחולקים בכל איבריו, כך כוחות עם ישראל מחולקים בעם כולו ואינם נמצאים רק בקבוצה אחת.
רבי מנחם מנדל מוויטבסק, מתלמידי הבעל שם טוב, שעלה ארצה, מזהיר במכתב: "אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם ח"ו. והוא שלא יתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה...ומילתא דפשיטא לי, וברור בשכלי כהגלות נגלות אחד הדברים הידועים לי, שהוא סיבת הירידה והשפלות. והעניין שבין כך ובין כך קרויים בנים והוא (המתלוצץ) מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי, וכל השפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם" (פרי הארץ).
אדם אוהב את עצמו אהבת חינם לא מפני יופיו, חכמתו, או כל סיבה אחרת, אפילו אין הוא מתנהג כראוי. כך ממש צריכה להיות האהבה כלפי כל איש ישראלי!
כשם שהאדם נולד אדם, ומשום כך נדרש ממנו להתנהג בהתאם - כך, לא המעשים עושים את היהודי ליהודי, אלא היהודי מצווה לעשות מעשים המתאימים לו. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא (סנהדרין מד א).
אהבת חינם אין פירושה, טשטוש האמת וההבדלים הקיימים בין אדם לרעהו, היא איננה מפריעה לראות בעיניים פקוחות את השלילה ולהילחם בה. אדרבה, מתוך אהבה, יש להיאבק נגד כל שלילה, מתוך דאגה אמתית לעם ישראל ומתוך רצון לתיקון חברו, ולא מתוך שנאה ונגיעה אישית.
זאת ועוד, גם כאשר נלחמים נגד בעלי דעות מקולקלות ומעשים רעים, יש לבחון אותם אנשים בצורה שלמה ואמתית. אולי אין כוונתם לרעה, אלא כך הם סוברים לפעול לטובת האומה. כמובן, הכוונה הטובה אינה נותנת הכשר למעשה רע, אך היא מהווה לימוד זכות.
יתר על כן, האם מעשיהם של אלו הינם רק רעים כל היום?! האם אינם פועלים שום טוב?! כותב מרן הרב קוק: "אותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם בשביל מטרות טובות לפי דעתם...אף על פי שעם הטוב יש בו גם כן רע וקלקול, אין הרע מבטל את הטוב" (אורות הקדש ג שכו).
אותה חובה להביט בעין יפה על הזולת אינה עניין של נימוס חיצוני בעלמא. זכריה הנביא מזהיר אותנו: "ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם" (שם ח יז). יש להימנע לא רק מלשון הרע אלא גם ממחשבה רעה. כל אלה הינם ביטויים של שנאת חינם.
מהי איפוא שנאת חינם? מהלך נפשי המביא את האדם לשלול כל מה שאינו דומה לו. אך באמת, מפוזרים הם הכשרונות באומה כולה, ואי אפשר לבנותה אלא בקיבוצם כולם יחד. בעת ויכוח, יש נטייה להציג את הצד שכנגד בשלילה מוחלטת. על ידי כך חושבים להרוויח יתרון אסטרטגי, אך באמת אין זה תורם לריפוי שבר עמנו. אדרבה, יש להיות חמוש בעין טובה, להכיר בזכויותיו ובמעלותיו של כל אדם ושל כל זרם. "אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם".
ואף אם נגיע למצב כזה שנפריז במידה זו, אין לנו לחשוש: מוטב ניכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. "ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה".

מתוך אתר ספריית חוה

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008